• News

  อาหารผู้ป่วย สูตรอาหารสาหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ

  อาหารผู้ป่วย สูตรอาหารสาหรับผู้ที่มีระบบเผาผลาญผิดปกติ การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เพราะผู้ป่วยบางรายจะต้องได้รับสารอาหารแบบพิเศษ คือจะต้องจำกัดในเรื่องของสารอาหาร ซึ่งสารอาหารบางชนิดที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดโทษและส่งผลต่ออาการป่วยของผู้ป่วยได้เช่นเดียว

 • News

  ควรรับประทานทุกวัน แนะนำ 6 อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารดีมีประโยชน์

  ควรรับประทานทุกวัน แนะนำ 6 อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารดีมีประโยชน์ เชื่อว่าท่านผู้อ่านทุกท่านคงอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เพราะเรื่องของสุขภาพนั้นคือหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคน

 • News

  ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้ อาหารสายยาง

  ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้ อาหารสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต เป็นผู้ป่วยท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือการทำงานของระบบร่างกายอาจจะล้มเหลวได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 • News

  ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องให้ อาหารสายยาง

  ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องให้ อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยด้วย ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้นั้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง เพราะฉะนั้นผู้ดูแล ควรดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยมากเป็นพิเศษ ทั้งเรื่องของสุขภาพและอาหารการกินต่างๆ ควรให้ผู้ป่วยได้รับอาหารครบ 5 หมู่ ตามความต้องการของร่างกาย

 • News

  อาหารสุขภาพ สำหรับบำบัดผู้ป่วยลำไส้อักเสบ

  อาหารสุขภาพ สำหรับบำบัดผู้ป่วยลำไส้อักเสบ อาหารการกิน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับการดำรงชีวิต แต่การรับประทานอาหารก็ส่งผลแก่ร่างกายในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มาก ควรเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารให้มากเป็นพิเศษ เพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหาร สามารถส่งผลเสียแก่ร่างกายได้ โดยเฉพาะลำไส้